Nettverkspartnere

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Stavem, Knut

Professor/overlege, Lungeavd., Akershus universitetssykehus

E-post: knut.stavem@medisin.uio.no Tlf: 67 96 87 10, mobil: +47 97 54 21 57

Faglig bakgrunn: Dr. med., MPH. MBA

Tilknyttet Lungeavd. og Helsetjenesteforskningen, Ahus.

 

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Klokkerud, Mari

Assisterende enhetsleder og forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), på Diakonhjemmet sykehus.

E-post: mari.klokkerud@diakonsyk.no Tlf: +47 93 08 55 56

Faglig kompetanse: Ergoterapi som fagbakgrunn og PhD fra medisinsk fakultet, institutt for samfunn og helse. Doktorgradsprosjektet omhandlet evaluering av rehabilitering i revmatologi ved bruk av PROM inkludert en artikkel om måleegenskaper ved det pasientspesifikke målet for helserelatert livskvalitet, Patient Generatet Index (PGI). Har de siste årene etter doktorgrad arbeidet med prosjektene: Kjernesett for evaluering av rehabilitering ved muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/_5479|5489)
BRO-bygging i rehabilitering http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/_5479|5495
Utvikling og pilottesting av kvalitetsindikatorer for rehabilitering ved muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager. http://diakonhjemmetsykehus.no/#!/diakon/forside/Helsepersonell/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering/_5479|5494

 

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Borge, Christine Råheim

Er i et postdok arbeid ved avdeling for helsefag, Universitet i Oslo (UiO) kombinert med en seniorforskerstilling ved avdeling for kvalitetssikring og forskning, Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS).  Jobber også som førsteamanuensis ved masterstudiet på avdeling for helsefag, UiO. 

E-post: chrr@lds.no / c.r.borge@medisin.uio.no

Faglig kompetanse: Har i over 20 år jobbet som lungesykepleier ved medisinsk lungepoliklinikk på LDS. Har klinisk og faglig kompetanse innen lungefysiologiske tester og oppfølging av lungepasienter ved mestringskurs/lungerehabilitering. I min PhD er det gjennomført en randomisert kontroll studie på pusteveiledning til pasienter med en  kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). I det pågående postdok  arbeidet er det fokus på en «health literacy» intervensjon  til personer med KOLS. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom UiO, LDS og LDSs tilhørende bydeler.  PROM på symptomer, livskvalitet mestring og «health literacy» har vært og er en sentral del av min forskning.

 

SYKEHUSET INNLANDET HF

Jordhøy, Marit Slaaen

Arbeider til daglig som overlege ved Kreftenheten, Medisinsk avdeling, Sykehuset Innlandet og har en bistilling som professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

E-post: marit.jordhoy@sykehuset-innlandet.no Tlf: +47 91 85 78 31

Faglig kompetanse: Spesialist i indremedisin og onkologi. PhD fra NTNU basert på en større klinisk studie som evaluerte effekten av spesialisert palliativ behandling for kreftpasienter. Har lang erfaring fra klinisk forskning med bruk av pasientrapporterte målinger, spesielt fra palliativ medisin og kreftbehandling av eldre (geriatrisk onkologi).

 

SYKEHUSET TELEMARK

Huppertz-Hauss, Gert

Arbeider til daglig som overlege ved enhet for mage-tarm sykdommer, medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark i Skien, kombinert med doktorgradsprosjekt om helse-relatert livskvalitet og fatigue hos pasienter med langvarig inflammatorisk tarmsykdom.

E-post: hhge@sthf.no

Faglig kompetanse: Spesialist i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin. Klinisk forskningserfaring i med PROMs, spesielt innen HRQoL og fatigue.

  

SYKEHUSET VESTFOLD HF

Bernklev, Tomm

Arbeider til daglig som forskningssjef ved Sykehuset i Vestfold (SiV), kombinert med en professor-II stilling ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og en 10% stilling som nest-leder av PROMiNET ved Regional forskningsstøtte Helse Sør-Øst.

E-post: tbernk@siv.no

Faglig kompetanse: Bred erfaring innen forskningsadministrasjon og forskningsledelse. Er hoved eller bi-veileder for 10 PhD kandidater. Mange års erfaring fra legemiddelindustri som leder av forskningsprosjekter. PhD fra UiO på HRQoL hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Bred erfaring med PROM forskning innen forskjellige terapeutiske områder

 

SYKEHUSET VESTRE VIKEN HF

Mangler partner per tid

 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter

Arbeider til daglig som prorektor ved Høgskolen i Østfold, samt forsker og sykepleier ved Sykehuset Østfold, avdeling for gastroenterologi. 

E-post: lars.p.jelsness-jorgensen@hiof.no

Faglig kompetanse: Sykepleier, master i klinisk sykepleievitenskap, samt tilleggsutdanning i etnologi og psykologi. PhD i klinisk epidemiologi fra UiO, med fokus på fatigue blant pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Jeg har bred erfaring innen klinisk forskning særlig knyttet til gastroenterologi, men også diabetes, hematologi, revmatologi og helsetjenesteforskning, der ulike pasient-rapporterte målinger har vært benyttet. Jeg er spesielt interessert i symptomforskning og symptomhåndtering, samt effekt av farmakologiske/ikke-farmakologiske intervensjoner på pasient-rapporterte målinger.

 

SUNNAAS SYKEHUS HF

Rimehaug, Stein Arne

Nåværende stilling/arbeider til daglig med: Rådgiver i Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering i Helse Sørøst.   www.sunnaas.no/rkr  

E-post: stein.arne.rimehaug@sunnaas.no Tlf: +47 48 01 01 45

Faglig kompetanse: Fysioterapeut med erfaring som leder i sykehus og kommune, samt i rehabilitering i USA. Er opptatt av riktig bruk av måleverktøy i pasientvurdering, effektmåling og som måleindikatorer. Er Sunnaas Sykehus sin representant i PROMiNET, og er norsk «National Contact» for oversettelse og testing av PROMIS, som er et sett PROM verktøy basert på Item Response teori.

 

SØRLANDET SYKEHUS HF

Rohde, Gudrun

Arbeider til daglig som professor ved Universitet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og som forskningsveileder ved Sørlandet sykehus, forskningsenheten.

E-post: gudrun.e.rohde@uia.no / gudrun.rohde@sshf.no  Tlf. +47 99 16 40 94

Faglig kompetanse: Hovedområde for forskning er livskvalitet og livskvalitetsmåling innen ulike populasjoner. PhD fra UiO på livskvalitet hos pasienter med lav-energi håndledd- og hoftebrudd. Jeg har bred erfaring innen livskvalitetsforskning hos pasienter med muskel/skjelettlidelser, overvektige pasienter, livskvalitetsmålinger i intervensjonsforskning, utvikling og bruk av livskvalitetsinstrumenter og andre pasient-rapporterte målinger hos pasienter med kreft.

 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Andersen, Marit Helen

Arbeider til daglig som seniorforsker og sykepleier ved Avdeling for transplantasjon, Oslo universitetssykehus HF, kombinert med stilling som førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, UiO. 

E-post: marit.andersen@ous-hf.no

Faglig kompetanse: Har bakgrunn som sykepleier fra 1981 og PhD-utdanning fra 2008. Jeg studerer pasienterfaringer og pasientrapporterte endepunkt/PROM  både hos giver og mottaker av nyre, samt utvikling og implementering av forskningsbasert undervisning til nyretransplanterte, inkludert kunnskapstranslasjon. Har bred erfaring i bruk av kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode, også i kombinasjon (mixed methods). Leder Forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi ved OUS. Siden 2009 veiledet på PhD/Masternivå.

 

Enden, Tone Rønnaug

Overlege ved Enhet for thorax-, kar- og intervensjonsradiologi, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF

E-post: tone.enden@medisin.uio.no

Faglig kompetanse: Spesialist i radiologi med hovedvekt på akuttradiologi, kar- og thoraxradiologi og bildeveiledete prosedyrer/intervensjon. Klinisk forskning og PhD-grad innen behandling og diagnostikk av dyp vene trombose og senfølger av denne tilstanden. Medlem og tidligere leder av Forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi. Initiativtager og partner i PROMiNET.

 

Falk, Ragnhild Sørum

Arbeider til daglig som forsker ved Oslo Senter for Biostatistikk og Epidemiologi, Forskningsstøtte, Oslo Universitetssykehus HF.

E-post: rs@ous-hf.no

Faglig kompetanse: Hovedfag i biostatistikk fra Universitet i Oslo, og PhD fra UiO på epidemiologiske studier av tidlig diagnostikk av brystkreft i Mammografiprogrammet. Til daglig veileder jeg forskere og PhD studenter innen statistikk og epidemiologi.  Det er stor bredde på de ulike prosjektene, så jeg kommer derfor innom mange forskjellige problemstillinger, som også involverer ulike aspekt ved bruk av livskvalitetsmålinger og andre pasient-rapporterte målinger.

 

BRUKERREPRESENTANT

Fangen, Kim

Nåværende "stilling": nestleder av brukerutvalget ved OUS. 

E-post: kfangen21@gmail.com

+47 94 14 58 49

 

MEDISINSK BIBLIOTEK

Jørgensen, Nina Marie Høyning

Spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket ved UiO, Medisinsk bibliotek i Rikshospitalet, Seksjon for forskning og undervisning.

E-post: n.m.h.jorgensen@ub.uio.no

Arbeidsområde: Jeg arbeider hovedsakelig med litteratursøk i medisinske databaser, og i tillegg med undervisning og veiledning i litteratursøk og referansehåndteringsverktøy for studenter og ansatte ved UiO og OUS.

http://www.ub.uio.no/om/ansatte/umed/umedundervis/nmjorgen/

 

Previous page: Sekretariat Next page: PROM viten