Velkommen til PROMiNET

PROMiNET (- a Regional Infrastructure for Patient Reported Outcome Measures in Clinical Research) er en forskningsstøtte infrastruktur som består av et nettverk av representanter fra alle institusjoner i regionen. Det overordnede målet er å øke bruk av og forbedre kvalitet på pasientrapporterte utfallsmål (PROM) i klinisk forskning.

Med PROM menes at pasientene selv rapporterer hvordan de fungerer og føler seg i relasjon til sin helse og behandling med spørreskjema. PROM omfatter blant annet målinger av livskvalitet, funksjonsnivå og symptomer. For at en studie skal lykkes i å påvirke klinisk praksis er valg av rett pasientrapportert endepunkt, til rett tidspunkt, med riktig måleinstrument avgjørende.

Vi vil bistå forskerne ved å lette tilgangen til oppdatert kunnskap, validerte metoder og skjemaer. Under fanen PROM viten finner du mer informasjon om hva som er viktig å huske på når man planlegger en studie med PROM, publiserte retningslinjer for bruk av PROM i klinisk forskning og lenker til andre nettsider med mer informasjon. Under fanen Forskningsmetode og statistikk finner du råd og anbefalinger om analyse og rapportering av PROM data. 

Vi arrangerer kurs på ulike nivå og med ulike temaer innen PROM metode. Informasjon om dette legges ut under fanen Kurs og undervisning I tillegg vil vi øke kunnskap om og kommunikasjon rundt PROM, tilrettelegge for forskningssamarbeid og øke kompetanse og utvikling av metode. Oversikt over ressurspersoner innen bruk av PROM finner du under fanen PROM ressurspersoner 

Brukermedvirkning i forskningsprosesser handler om å la de som kjenner behovene være med på å sette agendaen. Brukermedvirkning i forskning kan gi bedre forskningskvalitet gjennom bedre forskningsdesign og økt rekruttering og deltakelse i kliniske studier. Dette kan du lese mer om under fanen Brukermedvirkning

PROMiNET er etablert som en del av den regionale forskningsstøtten i Helse Sør-Øst. Les mer om Forskningsstøtte her: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/oslo-sykehusservice/forskningsstotte-virksomhetsomrade

Neste side: Welcome to PROMiNET