Nettverkspartnere

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Stavem, Knut

Professor/overlege, Lungeavd., Akershus universitetssykehus

E-post: knut.stavem@medisin.uio.no Tlf: 67 96 87 10, mobil: +47 97 54 21 57

Faglig bakgrunn: Dr. med., MPH. MBA

Tilknyttet Lungeavd. og Helsetjenesteforskningen, Ahus.

 

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Tveter, Anne Therese

Postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), på Diakonhjemmet sykehus / førsteamanuensis ved Institutt for Fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet.

E-post: anthtv@oslomet.no 

Faglig kompetanse: Fysioterapi som fagbakgrunn og PhD fra UiO, medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn. Doktorgradsprosjektet omhandlet måleegenskaper for enkle fysiske tester for å undersøke fysisk form hos pasienter med muskelskjelettplager. Forsker nå på pasienter med tommelartrose og hvilken effekt disse har av anbefalt konservativ behandling.

 

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Tollisen, Anita

Forskningssykepleier ved Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus / PhD stipendiat ved Lovisenberg Diakonale Sykehus/Revmatologisk Avdeling, Oslo universitetssykehus HF.

E-post: anita.tollisen@lds.no

Faglig kompetanse: Sykepleier og PhD stipendiat. Doktorgradsprosjektet omhandler langtidsutkomme vedrørende HRQOL, fysisk funksjon, smerte og fatigue hos pasienter med Juvenil Idiopatisk Artritt (barneleddgikt). Pasientene er blitt fulgt opp med gjentatte pasientrapporterte målinger opp til 30 år etter sykdomsdebut. Erfaring fra forskningsprosjekt innenfor revmatologi, gastroenterologi og oral helse hos alvorlig syke pasienter.

 

SYKEHUSET INNLANDET HF

Christiansen, Ola

Overlege urologisk seksjon, Sykehuset Innlandet HF Hamar og PhD stipendiat 

E-post: ola.christiansen@sykehuset-innlandet.no

Faglig kompetanse: Spesialist i generell kirurgi og urologi. Pågående PhD prosjekt som blant annet omfatter PROMs og pasientrapport kvalitet (PREMs) for prostatakreftopererte. 

 

SYKEHUSET TELEMARK

Huppertz-Hauss, Gert

Overlege ved enhet for mage-tarm sykdommer, medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark i Skien.

E-post: hhge@sthf.no

Faglig kompetanse: Spesialist i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin. PhD på helse-relatert livskvalitet og fatigue hos pasienter med langvarig inflammatorisk tarmsykdom. Klinisk forskningserfaring med PROMs, spesielt innen HRQoL og fatigue.

  

SYKEHUSET VESTFOLD HF

Bernklev, Tomm

Forskningssjef ved Sykehuset i Vestfold (SiV), kombinert med professor-II stilling ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

E-post: tbernk@siv.no

Faglig kompetanse: Lege. Bred erfaring innen forskningsadministrasjon og forskningsledelse. Er hoved eller bi-veileder for 10 PhD kandidater. Mange års erfaring fra legemiddelindustri som leder av forskningsprosjekter. PhD fra UiO på HRQoL hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Bred erfaring med PROM forskning innen forskjellige terapeutiske områder.

 

SYKEHUSET VESTRE VIKEN HF

Næss-Andresen, Thomas Fredrik

Seksjonsoverlege ved kirurgisk avdeling, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus.

E-post: ThomasFredrik.Naess-Andresen@vestreviken.no 

Faglig kompetanse: Spesialist i generell kirurgi og urologi. Arbeider med datasamling av PROM/PREM ved sykehusene i Vestre Viken, Vestfold og Telemark.

 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter

Rektor ved Høgskolen i Østfold / Forsker og sykepleier ved Sykehuset Østfold, avdeling for gastroenterologi. 

E-post: lars.p.jelsness-jorgensen@hiof.no

Faglig kompetanse: Sykepleier, master i klinisk sykepleievitenskap, samt tilleggsutdanning i etnologi og psykologi. PhD i klinisk epidemiologi fra UiO, med fokus på fatigue blant pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Bred erfaring innen klinisk forskning særlig knyttet til gastroenterologi, men også diabetes, hematologi, revmatologi og helsetjenesteforskning, der ulike pasient-rapporterte målinger har vært benyttet. Spesielt interessert i symptomforskning og symptomhåndtering, samt effekt av farmakologiske/ikke-farmakologiske intervensjoner på pasient-rapporterte målinger.

 

SUNNAAS SYKEHUS HF

Rimehaug, Stein Arne

Rådgiver i Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering i Helse Sør-Øst   www.sunnaas.no/rkr  

E-post: stein.arne.rimehaug@sunnaas.no Tlf: +47 48 01 01 45

Faglig kompetanse: Fysioterapeut med erfaring som leder i sykehus og kommune, samt i rehabilitering i USA. Er opptatt av riktig bruk av måleverktøy i pasientvurdering, effektmåling og som måleindikatorer. Er norsk «National Contact» for oversettelse og testing av PROMIS, som er et sett PROM verktøy basert på Item Response teori.

 

SØRLANDET SYKEHUS HF

Rohde, Gudrun

Professor ved Universitet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap / Forskningsveileder ved Sørlandet sykehus, Forskningsenheten.

E-post: gudrun.e.rohde@uia.no / gudrun.rohde@sshf.no  Tlf: +47 99 16 40 94

Faglig kompetanse: Sykepleier. Hovedområde for forskning er livskvalitet og livskvalitetsmåling innen ulike populasjoner. PhD fra UiO på livskvalitet hos pasienter med lav-energi håndledd- og hoftebrudd. Bred erfaring innen livskvalitetsforskning hos pasienter med muskel/skjelettlidelser, overvektige pasienter, livskvalitetsmålinger i intervensjonsforskning, utvikling og bruk av livskvalitetsinstrumenter og andre pasient-rapporterte målinger hos pasienter med kreft.

 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

 

Enden, Tone Rønnaug

Overlege ved Enhet for thorax-, kar- og intervensjonsradiologi, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus HF

E-post: tone.enden@medisin.uio.no

Faglig kompetanse: Spesialist i radiologi med hovedvekt på akuttradiologi, kar- og thoraxradiologi og bildeveiledete prosedyrer/intervensjon. Klinisk forskning og PhD-grad innen behandling og diagnostikk av dyp vene trombose og senfølger av denne tilstanden. Medlem og tidligere leder av Forskningsgruppe for livskvalitet og helseøkonomi. Initiativtager og partner i PROMiNET.

 

Falk, Ragnhild Sørum

Forsker ved Oslo Senter for Biostatistikk og Epidemiologi, Regional forskningsstøtte, Oslo universitetssykehus HF.

E-post: rs@ous-hf.no

Faglig kompetanse: Hovedfag i biostatistikk fra Universitet i Oslo, og PhD fra UiO på epidemiologiske studier av tidlig diagnostikk av brystkreft i Mammografiprogrammet. Til daglig veileder jeg forskere og PhD studenter innen statistikk og epidemiologi.  Det er stor bredde på de ulike prosjektene, så jeg kommer derfor innom mange forskjellige problemstillinger, som også involverer ulike aspekt ved bruk av livskvalitetsmålinger og andre pasient-rapporterte målinger.

 

Astrup, Guro Lindviksmoen

Arbeider som sykepleier of forsker ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF.

Faglig kompetanse: Sykepleier med klinisk erfaring med pasienter med ulike kreftdiagnoser som mottar stråleterapi og kjemoterapi, med mastergrad i Helsefagvitenskap og PhD fra UiO på pasient-rapporterte symptomer og livskvalitet hos pasienter med øre-nese-halskreft.

 

BRUKERREPRESENTANTER

Fangen, Kim

Nestleder av brukerutvalget ved OUS. 

E-post: kfangen21@gmail.com  Tlf: +47 94 14 58 49

 

Lunestad, Astrid Torgersen

Brukermedvirker ved FORMI ved Oslo universitetssykehus HF og fagkoordinator i Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB.no)

E-post: aslune@ous-hf.no

Faglig kompetanse: Bygningsingeniør, økonom, opplyst pasient og brukermedvirker.

 

MEDISINSK BIBLIOTEK

Werner, Tarjei Fiskergård

Spesialbibliotekar ved Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og realfag, Medisinsk bibliotek Rikshospitalet, Seksjon for litteratursøk og kunnskapsbasert praksis.

E-post: t.f.werner@ub.uio.no

 Arbeidsområde: Arbeider med litteratursøk til blant annet fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner. Driver i tillegg med undervisning og veiledning for studenter og ansatte ved OUS og UiO, samt brukerstøtte i kildebruk og referering, inkludert programvaren EndNote.

 

Forrige side: Arbeidsutvalg Neste side: PRO ressurser og verktøy