Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en betegnelse for involvering av brukere i forskningsarbeidet, men også i beslutningsprosesser og utforming av forskningsspørsmål/forskningsbehov.

FORMI (Forsknings og formidlingsenheten for Muskelskjeletthelse) har utarbeidet en informasjonsfilm om brukermedvirkning i helseforskning: https://oslo-universitetssykehus.no/Sider/Informasjonsfilm-om-brukermedvirkning-i-helseforskning.aspx 

 

God kvalitet på helsetjenestene forutsetter at brukernes erfaringer og synspunkter tas med i utviklingen og anvendelsen av kunnskap. Et overordnet mål er at brukermedvirkning skal gjøre forskningen bedre gjennom økt nytte og bedre kvalitet. Resultater fra forskning får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. I tillegg vil pasienter ha personlig kjennskap til en sykdom, og derav kunne gi et annet perspektiv på forskningsfeltet.

Brukere bør delta i alle faser av forskningsprosessen. De kan bidra på strategisk nivå, for eksempel med deltakelse i regionale samarbeidsorganer, forskningsutvalg, styringsgrupper, referansegrupper etc., hvor de kan bidra med: identifisering og prioritering av forskningstema eller behov; vurdering og tildeling av forskningsmidler. Brukere kan også delta direkte i forskningsprosjekter, for eksempel med: utforming av samtykkeskriv/spørreskjema etc.; identifisere faktorer som kan fremme/hindre deltagelse i forskningsprosjekter; formidling av resultater fra forskningsprosjekter.

Du kan lese mer om brukermedvirkning i forskning på OUS nettsider her:                                                                                                            https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/direktorens-stab/stab-forskning-innovasjon-og-utdanning/brukermedvirkning-i-forskning

 

Forrige side: PROM ressurspersoner Neste side: Kontakt oss