Andre PRO ressurser

På denne siden vil du finne andre relevante PRO ressurser, slik som lenker til organisasjoner som fremmer bruk av PROM og nasjonale og regionale ressurser innen PRO.

 

PROTEUS

PROTEUS er et konsortium som er opprettet for å promotere systematisk bruk av metodologiske verktøy i kliniske studier. De har utarbeidet en nettside med oversikt over en rekke sentrale anbefalinger:

https://more.bham.ac.uk/proteus/  

 

ISOQOL

International Society for Quality of Life Research (ISOQOL) sine nettsider inneholder informasjon om forskning og publikasjoner, samt årlige kongresser knyttet til feltet.

http://www.isoqol.org 

ISOQOLs retningslinjer og sentrale artikler om bruk av PROM:

http://www.isoqol.org/research-publications-landing-page/isoqol-publications   

 

PCORI

Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI) har utviklet en guideline for å integrere PRO i elektronisk helsejournal:

http://www.pcori.org/sites/default/files/PCORI-JHU-Users-Guide-To-Integrating-Patient-Reported-Outcomes-in-Electronic-Health-Records.pdf 

 

The Cochrane Collaboration

Cochrane Patient Reported Outcomes Methods Group http://methods.cochrane.org/pro/about-us  har utviklet en manual for arbeid med systematiske oversiktsartikler, som blant annet inneholder bruk og vurdering av PRO i kliniske studier: 

http://handbook.cochrane.org/chapter_17/17_patient_reported_outcomes.htm 

 

Nasjonale og regionale ressurser

 

FAGSENTER FOR PASIENTRAPPORTERTE DATA

Fagsenter for pasientrapporterte data har fått i oppdrag fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) å være en nasjonal ressurs for PROM og PREM (tilfredshet med helsetjenesten) i de medisinske kvalitetsregistrene i Norge.

https://helse-bergen.no/avdelinger/forskings-og-utviklingsavdelinga/helsetenesteutvikling/fagsenter-for-pasientrapporterte-data  

 

REGIONAL FORSKNINGSSTØTTE 

Avdeling for biobank- og registerstøtte i Helse Sør-Øst har laget oversikt over hvilke datafangstverktøy som er godkjente for bruk i regionen.

https://forskerstotte.no/home/register/valg-av-register 

 

Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) yter bistand innen klinisk forskningsmetodikk inkl. statistisk og epidemiologisk metode i alle deler av forskningsprosessen, og arrangerer kurs. 

https://forskerstotte.no/statistikk 

 

Forrige side: PRO i kliniske studier Neste side: PRO analyse