Brukermedvirkning

Innen helseforskning er 'brukeren' primært personer som mottar eller har benyttet seg av en helsetjeneste, eller deres pårørende. Som regel skal brukerne være representert gjennom en pasientorganisasjon eller brukerorganisasjon.

 

Brukermedvirkning er en betegnelse for involvering av brukere i:

 * Forskningsarbeidet

 * Beslutningsprosesser

 * Utforming av forskningsspørsmål

 * Utforming av forskningsbehov

Her kan du se Informasjonsfilm om brukermedvirkning i helseforskning

(utviklet av FORMI, Forsknings og formidlingsenheten for Muskelskjeletthelse)

 

Et overordnet mål er at brukermedvirkning skal gjøre forskningen bedre gjennom økt nytte og bedre kvalitet

 * God kvalitet på helsetjenestene forutsetter at brukernes erfaringer og synspunkter tas med i utviklingen og anvendelsen av kunnskap

 * Resultater fra forskning får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende

 * I tillegg vil pasienter ha personlig kjennskap til en sykdom, og derav kunne gi et annet perspektiv på forskningsfeltet

 * Brukere bør delta i alle faser av forskningsprosessen

 

Brukere kan bidra på alle strategiske nivåer

 * For eksempel med deltakelse i regionale samarbeidsorganer, forskningsutvalg, styringsgrupper, referansegrupper med mer

 

Brukere kan bidra i alle faser

 * Identifisering og prioritering av forskningstema eller behov

 * Vurdering og tildeling av forskningsmidler

 * Utforming av samtykkeskriv/spørreskjema med mer

 * Identifisere faktorer som kan fremme/hindre deltagelse i forskningsprosjekter

 * Formidling av resultater fra forskningsprosjekter

 

Du kan lese mer om brukermedvirkning i forskning på OUS sine nettsider herBrukermedvirkning i forskning

 

Forrige side: PROM ressurspersoner Neste side: Kontakt oss