PROM ressurspersoner

Revmatologi, muskel/skjelettsykdommer

Diakonhjemmet sykehus

Anne Therese Tveter, Fysioterapi, professor
Metodiske egenskaper ved PROMS,  Revmatologi, Muskel-skjelett. Pasientspesifikk funksjonsskala (PSFS), Fysisk form-spørreskjema, Spørsmål om fysisk aktivitet fra HUNT, International Physical Activity Questionnaire (IPAQ).

annetherese.tveter@diakonsyk.no

 

Gunnhild Berdal, Fysioterapi, PhD

Jobbet med ulike livskvalitetsmål hos pasienter med revmatisk sykdom. Patient Generated Index (PGI).

gunnhild.berdal@gmail.com

 

Hanne Dagfinrud, Fysioterapi, professor

Muskel-skjelett, rehabilitering.

h.s.dagfinrud@medisin.uio.no

 

Nina Østerås, Fysioterapi, professor II

Jobbet mest med artrosespesifikke PROMs knyttet til funksjon og symptomer. HOOS, KOOS, WOMAC, AUSCAN, FIHOA.

nina.osteras@diakonsyk.no

 

Diakonhjemmet Sykehus/Formi OUS

Ida Løchting,  Helsepsykologi, PhD

Jobbet med ulike livskvalitetsmål blant pasienter. Patient Generated Index (PGI), EQ-5D, SF-36, Roland Morris Disability Questionnaire, Illness Perceptions Questionnaire, Pain Catastrophizing

idalochting@gmail.com

 

OsloMet - Storbyuniversitetet

OsloMet - storbyuniversitetet og Formi OUS

Margreth Grotle, Fysioterapi, professor.

Forskning på rygg, nakke, skulder, og artrose, hvorav undersøkelse av kvalitet på PROMS har vært sentralt. Div. instrumenter for rygg-, nakke-, skulder og artrose  som bl.a. Roland Morris, SF-36, EQ-5D, PROMIS.

mgrotle@oslomet.no

  

Sørlandet sykehus og Universitetet i Agder

Gudrun Rohde, Sykepleie, professor

Muskel/skjelett: livskvalitet hos pasienter med lavenergi brudd i håndledd og hofte og pasienter med Bechtrew. Smerter og livskvalitet hos ungdom og deres foreldre. Livskvalitet hos pasienter med kreft. Jeg er med i EORTC Quality of Life Group og har vært med på å validere spørreskjemaer internasjonalt, spesielt Spiritual Well-being, EORTC QLQ-SWB-32, samt utviklingen og validering av flere andre moduler.

Gudrun.e.rohde@uia.no

  

Kreft

Avdeling for kreftbehandling, OUS

Cecilie Delphin Amdal, MD, PhD

Bruk av PROM ved ulike kreftsykdommer som hode/halskreft, spiserørskreft, hudkreft. Kliniske studier, klinisk praksis og metodeutvikling. Erfaring med utvikling og bruk av EORTC livskvalitetsskjemaer. ESAS, PCI, dysphagi skala.

cecia@ous-hf.no

 

Guro Lindviksmoen Astrup, Sykepleie, PhD

Jobbet med symptomer og livskvalitet blant pasienter med bryst og hode/halskreft. Short Form-12 (SF-12), Brief Pain Inventory (BPI), Center for epidemiologic studies - depression scale (CES-D), Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS), EORTC livskvalitetsskjemaer.

gurol@ous-hf.no

 

Inger Schou Bredal, Sykepleie, PhD

Jobber med ulike livskvalitetssmål hos brystkreftpasienter, inklusiv sexualitet, samt hos kvinner som skal eller har rekonstruert bryst/ene. Smerte, fatigue, angst og depresjon. Mestring av kreftdiagnose og personlighetstrekk "optimisme". EORTC QLQ-C30 og QLQ-BR23, The Breast -Q Reconstruction module (BREAST-Q), The Female Sexual Function Index (FSFI),  SF-12 V1, BPI, The Self-Administered Leeds Assessments of Neuropathic Symptom and Signs (S-LANSS), HADS, Mini-MAC, Fatigue Questionnaire (FQ), LOT-R.
i.s.bredal@medisin.uio.no 

 

Avdeling for digital helseforskning, Medisinsk klinikk, OUS

Elin Børøsund, eHelse, Sykepleie, PhD

Kvalitetsmål for mål av effekt av eHelseintervensjoner hos pasienter med ulike kroniske sykdommer, kreft og smerte. PSS-14 (Perceived Stress Scale), RAND-36 (Health related quality of life), 15D (Quality of life), HADS (Anxiety & depression), CES-D (Depression), MOSS (Social support), CBI (Cancer behavioral Inventory), MSAS (Memorial Symptom assessment scale), BPI (Brief pain inventory), SRF-18 (Self-regulatory fatigue) SUS (System usability scale), (TWEETS) TWente Engagement with Ehealth Technologies Scale.

elin.borosund@rr-research.no

 

Akutte/kroniske sykdommer

Oslo universitetssykehus

Helene Søberg, Fysioterapi, PhD

Forskning tilknyttet egenrapportert funksjon og helse hovedsakelig for personer med multitraumeskade og traumatisk hodeskade. SF-36, QOLIBRI, WHODAS, (HADS, PTSS-10)

h.l.soberg@medisin.uio.no

 

Kristin Hofsø, Sykepleie, PhD

Jobbet med symptomer og livskvalitet til kvinner med brystkreft. Gjør nå en studie på symptomer, funksjonsnivå og livskvalitet til intensivpasienter. SF-12, EQ-5D, HADS, MSAS, Karnofsky, kognitiv hukommelse

kristin.hofso@ldh.no

 

Käthe Birgitte Meyer, Sykepleie, PhD

Har i doktorgradsarbeide undersøkt selvrapportert helse blant levende donor av nyre. SF-36 og MFI.

kmeyer@ous-hf.no


Marit Helen Andersen, Sykepleie, PhD

Har jobbet med ulike PROMs blant følgende pasientgrupper: -nyre og - levertransplanterte -levende givere av nyre ('living kidney donors') -dialysepasienter -pasienter med kolorektalkreft. -pasienter med medfødte hjertefeil. Helserelatert livskvalitet, symptomer og funksjon, health literacy og adherence er aktuelle endepunkter i min forskning.  SF-36, EORTC QLQ-C30, HADS, Health Literacy Questionnaire (HLQ), ESDR symptom Checklist-Transpl module

marit.andersen@ous-hf.no

 

Akershus Universitetssykehus, Bekkensenteret

Catherine J. P. Teig, Spesialutdannet sykepleier, PhD

Bruk av symptom- og helserelaterte livskvalitets PROM ved ulike bekkenbunnsdysfunksjoner som vaginal- uterus prolaps, anal –og urininkontinens og tømmingsproblemer. Pelvic Floor Distress Inventory – 20 (PFDI-20) og Pelvic Floor Impact Questionnaire -7  (PFIQ-7), St. Mark`s incontinence score og Wexner Cleveland Clinic Incontinence Score (Wexner Scale).  Erfaring med tverrfaglig kliniske studier og kvalitetsregistre innen bekkenbunnsdysfunksjoner.

chpl@ahus.no

 

NTNU-Institutt for Samfunnsmedisin

Gudmund Grønhaug, Fysioterapi, PhD-stipendiat

Har jobbet med selvrapportert behandlingskvalitet, livskvalitet og begrunnelser for valg av behandling i flere grupper med og uten kroniske smerter.
 
groenhaug@gmail.com

 

Sykehuset Vestfold/Politihøgskolen, avd. Stavern

Jarle Berge, forsker, førsteamanuensis (PhD) og treningsfysiolog

Doktorgrad innenfor fysisk aktivitet, energiomsetning, fysisk kapasitet, og livskvalitet hos pasienter med fedme.

Jarle.Berge@siv.no 

 

Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn

Astrid K. Wahl, Sykepleie, PhD

Har arbeidet med ulike livskvalitetsmål relatert til flere kroniske sykdomsgrupper (psoriasis, Kols, diabetes, hjertesvikt, cystisk fibrose, kreft). Flere globale, generelle og spesifikke PROMs.

a.k.wahl@medisin.uio.no

 

Lovisenberg diakonale høgskole / Avdeling for helsefag, UIO

Marie Hamilton Larsen, Sykepleie, PhD

Jeg har jobbet med ulike utfallsmål i forhold til å leve med kronisk sykdom, symptomer og livskvalitet, spesielt relatert til pasienter med psoriasis.
The Health Education Impact questionnaire (heiQ), Dermatology Quality of Life Index (DLQI), 15D, Psoriasis Knowledge Questionnaire (PKQ), Health Literacy Questionnaire (HLQ), Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ), TAS 20 (Toronto Alexithymia scale), The self-administered psoriasis area and severity index (SAPASI)

m.h.larsen@medisin.uio.no

 

Christine Råheim Borge, Sykepleie, PhD

Jobber med ulike symptom -, livskvalitet-,  mestrings-, og helsekompetansemål (Health Literacy) blant pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Erfaring fra tverrsnittsstudier og RCT-studier

c.r.borge@medisin.uio.no / chrr@lds.no

 

Sørlandet sykehus, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

Randi Eikeland, MD, PhD, nevrolog.

Jobber med livskvalitet og fatiguespørsmål ved nevroborreliose og multippel sklerose.SF-36 og Fatigue Severity Scale.

randi.eikeland@sshf.no

 

Sykehuset Østfold

Brita Fosser Olsen, Intensivsykepleier, PhD

PhD som omhandlet smerter hos intensivpasienter. Jobber med prosjekter som omhandler multiple symptomer og posttraumatisk stress hos pasienter innlagt ved intensiv avdelinger.

 

Barn

Oslo universitetssykehus

Brith Andresen, PhD-stipendiat

Kartlegging av utfordringer knyttet til gjentatte operasjoner i barne og ungdomstiden som følge av medfødte hjertefeil. Vurderingene knyttes både til pasienten (ungdom, barn) og pårørende.

brandres@ous-hf.no

 

Eldre

Akershus universitetssykehus, avd. for helsetjenesteforskning

Marijke Veenstra, Sosiologi, dr. philos.

Forskning på aldring og eldre, nye måter å levere tjenester på og betydning for PROM. Validitet og reliabilitet PROMs.

marijke.veenstra@ahus.no 

 

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet

Jan Egil Nordvik, Psykologi, PhD

Pasientrapporterte funksjon- symptom- og helserelaterte livskvalitetsmål innen fysikalsk rehabilitering. PROMIS, EQ-5D, Div. symptommål

jan.egil.nordvik@helsedir.no

 

Rehabilitering


Stein Arne Rimehaug, Fysioterapeut, M.Phil

Har jobbet med funksjonsnivåvurderinger (ADL og mobilitet) innen rehabilitering, samt PROMIS og FACIT som er Item Response Theory-baserte PROM-verktøy. Kan veilede og formidle kontakt til nøkkelpersoner innen IRT, og CAT (Computer Assisted Testing). PROMIS, FACIT

sterim@sunnaas.no

 

Psykiske lidelser

FOU-avd. Psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus og N-ROP ved Sykehuset innlandet

Hanne Clausen, Medisin, PhD

Jobbet med forskjellige sosio-demografiske og kliniske utfallsmål (PROMS) hos personer med alvorlig psykisk lidelse. Og psykisk lidelse kombinert med rus.
Manchester Short Assessment of Quality og Life (MANSA), AUDIT og DUDIT

hanne.kristin.clausen@ahus.no
 

ABUP, Sørlandet sykehus HF

Rune Zahl-Olsen, MSc, PhD stipendiat.  

Familieterapi, Har klinisk og forskningsmessig erfaring fra bruk av ulike pasientrapporterte mål i par og familieterapi. SF-36, OQ-45, BDI, BAI, RDAS, FAD, SDQ, STIC, KOR/ FIT/ PECOMS.

rune.zahl-olsen@sshf.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrige side: PROM ressurspersoner Neste side: Brukermedvirkning