Nettverkspartnere

AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

Veenstra, Marijke

Seniorforsker ved avd. for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus

E-post: marijke.veenstra@ahus.no Mobil: +47 90230254

Faglig bakgrunn: Sosiologi og dr. philos Medisinsk fakultet, UiO

 

Stavem, Knut

Professor/overlege, Lungeavd., Akershus universitetssykehus

E-post: knut.stavem@medisin.uio.no Tlf: 67 96 87 10, mobil: +47 97 54 21 57

Faglig bakgrunn: Dr. med., MPH. MBA

Tilknyttet Lungeavd. og Helsetjenesteforskningen, Ahus.

 

DIAKONHJEMMET SYKEHUS

Tveter, Anne Therese

Postdoktor ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), på Diakonhjemmet sykehus / førsteamanuensis ved Institutt for Fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet.

E-post: anthtv@oslomet.no 

Faglig kompetanse: Fysioterapi som fagbakgrunn og PhD fra UiO, medisinsk fakultet, Institutt for helse og samfunn. Doktorgradsprosjektet omhandlet måleegenskaper for enkle fysiske tester for å undersøke fysisk form hos pasienter med muskelskjelettplager. Forsker nå på pasienter med tommelartrose og hvilken effekt disse har av anbefalt konservativ behandling.

 

LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

Tollisen, Anita

Forskningssykepleier ved Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus

E-post: anita.tollisen@lds.no

Faglig kompetanse: Sykepleier med PhD fra Institutt for klinisk medisin, UIO. Doktorgradsprosjektet omhandlet selvrapportert livskvalitet, fysisk funksjon og smerte hos voksne med diagnosen barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt) basert på gjentatte målinger opp til 30 år etter sykdomsdebut. Erfaring fra forskningsprosjekter innenfor revmatologi, gastroenterologi og oral helse hos alvorlig syke pasienter.

 

SYKEHUSET INNLANDET HF

Christiansen, Ola

Overlege urologisk seksjon, Sykehuset Innlandet HF Hamar og PhD stipendiat 

E-post: ola.christiansen@sykehuset-innlandet.no

Faglig kompetanse: Spesialist i generell kirurgi og urologi. Pågående PhD prosjekt som blant annet omfatter PROMs og pasientrapport kvalitet (PREMs) for prostatakreftopererte. 

 

SYKEHUSET TELEMARK

Huppertz-Hauss, Gert

Overlege ved enhet for mage-tarm sykdommer, medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark i Skien.

E-post: hhge@sthf.no

Faglig kompetanse: Spesialist i fordøyelsessykdommer og generell indremedisin. PhD på helse-relatert livskvalitet og fatigue hos pasienter med langvarig inflammatorisk tarmsykdom. Klinisk forskningserfaring med PROMs, spesielt innen HRQoL og fatigue.

  

SYKEHUSET VESTFOLD HF

Berge, Jarle

Forsker, Førsteamanuensis (PhD) og treningsfysiolog ved Avdeling Hormon, overvekt og ernæringsavdelingen, forskningsseksjonen, Tønsberg. Enhet for fedme, fysikalsk medisinsk seksjon, Kysthospitalet, Stavern. Politihøgskolen, avd. Stavern

E-post: Jarle.Berge@siv.no Tlf: +47 41232044

Faglig bakgrunn: Doktorgrad innenfor fysisk aktivitet, energiomsetning, fysisk kapasitet, og livskvalitet hos pasienter med fedme.

 

SYKEHUSET VESTRE VIKEN HF

Næss-Andresen, Thomas Fredrik

Seksjonsoverlege ved kirurgisk avdeling, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus.

E-post: ThomasFredrik.Naess-Andresen@vestreviken.no 

Faglig kompetanse: Spesialist i generell kirurgi og urologi. Arbeider med datasamling av PROM/PREM ved sykehusene i Vestre Viken, Vestfold og Telemark.

 

SUNNAAS SYKEHUS HF

Rimehaug, Stein Arne

Rådgiver i Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering i Helse Sør-Øst   www.sunnaas.no/rkr  

E-post: stein.arne.rimehaug@sunnaas.no Tlf: +47 48 01 01 45

Faglig kompetanse: Fysioterapeut med erfaring som leder i sykehus og kommune, samt i rehabilitering i USA. Er opptatt av riktig bruk av måleverktøy i pasientvurdering, effektmåling og som måleindikatorer. Er norsk «National Contact» for oversettelse og testing av PROMIS, som er et sett PROM verktøy basert på Item Response teori.

 

SØRLANDET SYKEHUS HF

Rohde, Gudrun

Professor ved Universitet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap / Forskningsveileder ved Sørlandet sykehus, Forskningsenheten.

E-post: gudrun.e.rohde@uia.no / gudrun.rohde@sshf.no  Tlf: +47 99 16 40 94

Faglig kompetanse: Sykepleier. Hovedområde for forskning er livskvalitet og livskvalitetsmåling innen ulike populasjoner. PhD fra UiO på livskvalitet hos pasienter med lav-energi håndledd- og hoftebrudd. Bred erfaring innen livskvalitetsforskning hos pasienter med muskel/skjelettlidelser, overvektige pasienter, livskvalitetsmålinger i intervensjonsforskning, utvikling og bruk av livskvalitetsinstrumenter og andre pasient-rapporterte målinger hos pasienter med kreft.

 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Falk, Ragnhild Sørum

Forsker ved Oslo Senter for Biostatistikk og Epidemiologi, Regional forskningsstøtte, Oslo universitetssykehus HF.

E-post: rs@ous-hf.no

Faglig kompetanse: Hovedfag i biostatistikk fra Universitet i Oslo, og PhD fra UiO på epidemiologiske studier av tidlig diagnostikk av brystkreft i Mammografiprogrammet. Til daglig veileder jeg forskere og PhD studenter innen statistikk og epidemiologi.  Det er stor bredde på de ulike prosjektene, så jeg kommer derfor innom mange forskjellige problemstillinger, som også involverer ulike aspekt ved bruk av livskvalitetsmålinger og andre pasient-rapporterte målinger.

 

Meyer, Käthe Birgitte

Transplantasjonskoordinator ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF.  

E-post: kmeyer@ous-hf.no  Tlf.nr. +47 23 07 12 21

Faglig kompetanse: Intensivsykepleier som fagbakgrunn og PhD fra UiO, medisinsk fakultet, Institutt for klinisk medisin. PhD prosjektet omhandlet levende giveres egenrapporterte og kliniske helse, samt erfaringer i et langtidsperspektiv. Tilknyttet Senter for helsefaglig forskning ved Avdeling for transplantasjonsmedisin.

 

MARTINA HANSEN HOSPITAL

Kise, Nina Jullum

Spesialist i ortopedisk kirurgi / Forskningskoordinator PhD, Overlege Kne- og Skulderseksjonen, Martina Hansens Hospital.

E-post: ninakise@hotmail.com / nina.kise@mhh.no Tlf.nr.: +47 99 30 55 59

Faglig bakgrunn: Mangeårig erfaring innen knekirurgi. PhD som omhandler behandling av pasienter med degenerative meniskerrupturer (OMEX-studien). Involvert i MultiKnee-studien som omhandler kognitiv terapi, treningsterapi og proteseoperasjoner hos gonartrosepasienter.  

 

SYKEHUSET ØSTFOLD HF

Olsen, Brita Fosser

Intensivsykepleier og forsker ved Intensivavdelingen på Sykehuset Østfold HF.

E-post: Brita.Fosser.Olsen@so-hf.no  Tlf.nr.:99165586

Faglig kompetanse: PhD fra UiO som omhandlet smerter hos intensivpasienter. Er for tiden hovedveileder på to doktorgradsprosjekt som omhandler multiple symptomer og posttraumatisk stress hos pasienter som har vært innlagt på intensivavdelinger.

 

BRUKERREPRESENTANTER

Fangen, Kim

Nestleder av brukerutvalget ved OUS. 

E-post: kfangen21@gmail.com  Tlf: +47 94 14 58 49

 

Børresen, Hanne Katrin

Brukerrådet til Medisinsk Klinikk Ullevål, brukermedvirker i planlegging av nye OUS forsknings- og undervisningsgruppen, organisasjonstilhørighet til Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB.no).

E-post: hakabor@hotmail.com

Faglig kompetanse: Kurs i brukermedvirkning (FORMI), opplyst pasient og brukermedvirker, cand.mag fra UIO med fagfeltene psykologi, kriminologi og spesialpedagogikk.

 

MEDISINSK BIBLIOTEK

Werner, Tarjei Fiskergård

Spesialbibliotekar ved Universitetet i Oslo, Bibliotek for medisin og realfag, Medisinsk bibliotek Rikshospitalet, Seksjon for litteratursøk og kunnskapsbasert praksis.

E-post: t.f.werner@ub.uio.no

 Arbeidsområde: Arbeider med litteratursøk til blant annet fagprosedyrer og veiledende behandlingsplaner. Driver i tillegg med undervisning og veiledning for studenter og ansatte ved OUS og UiO, samt brukerstøtte i kildebruk og referering, inkludert programvaren EndNote.

 

Forrige side: Arbeidsutvalg Neste side: PRO ressurser og verktøy